Adatkezelésről Alkotóinknak

 


Tisztelt Alkotó!

Az Európai Unió által életre hívott, 2018. május 25. napján hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR- General Data Protection Regulation) való megfelelés céljából kérjük figyelmét.

KECSKEMÉTFILM Kft. több évtizedes munkájának eredményeként honlapján mutatja be az általa készített filmeket és azok alkotóit. A gyűjtés jogalapja közérdek, célja elsősorban az animációs célú tudományos és történelmi kutatások előmozdítása és a magyar animációs értékek hazai és külföldi megismertetésének elősegítése; az adatok kezelése pedig határozatlan időre szól.

A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság amellett, hogy nagy tisztelettel adózik a már elhunyt Alkotók művészi munkája előtt is, ezúton tájékoztatja a megnevezett, még köztünk lévő természetes személy Alkotókat, hogy személyes adataikat a GDPR adatkezelésre vonatkozó alapelveit szem előtt tartva kezeljük, jogszerűen és tisztességesen, ill. az Alkotók számára átlátható módon, pontosan és szükség esetén naprakészen. A személyes adatok gyűjtése csak a fentebb már említett tudományos kutatások előmozdítása céljából történt, és azokat nyilvánvalóan nem kezeljük az ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.  

Ugyanakkor az érintett Alkotó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, vagy a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozását a kfilm@kecskemetfilm.hu e-mail címre megküldve jelentheti be.
Alkotóink személyes adatait igyekeztünk pontosan közreadni, azonban Önöknek ugyanezen e-mail címen joguk van helyesbítést vagy kiegészítést kérni. 
Tisztelt Alkotó! A filmek készítése során Önnel kötött szerződés alapján a szerződés teljesítése jogcímén is kezeljük személyes adatait, ebben az esetben az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnésétől számított 5 év, illetve számviteli, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnésétől számított 8 lezárt adóév. 
A szerződéskötések során az Ön által megadott elérhetőségeit kapcsolattartás, az új munkákhoz történő felkérés és referencia céljából, jogos érdeken alapuló, közvetlen üzletszerzési céllal is kezeljük, Önnek azonban jogában áll a Kecskemétfilm e-mail címére megküldött levélben az adatkezelést korlátozni vagy ellene tiltakozni.   
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban további információkat társaságunk honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

Mikulás Ferenc
ügyvezető