Általános Szerződési Feltételek

A KECSKEMÉTFILM KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIA https://magyarnepmesek.hu weboldalon webáruházat üzemeltető KECSKEMÉTFILM Kft. jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) tájékoztatja a webáruház felhasználóit jogaikról és kötelezettségeikről.


Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és csak akkor regisztráljon, illetve vásároljon a webáruházban, ha a szállítási feltételeket megismerve, a vásárlásra azokat kötelező érvényűnek ismeri el.
 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A KECSKEMÉTFILM Kft. (székhely: 6000, Liszt Ferenc utca 21.; adószám: 11029245-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-102262, a továbbiakban: Üzemeltető, KECSKEMÉTFILM, Mi) https://magyarnepmesek.hu domain név alatt elérhető weboldalon a Magyar népmesék c. animációs rajzfilmsorozat grafikai műalkotásai felhasználásával készített merchandising termékeket (a továbbiakban: Termékek) forgalmazó webáruházat üzemeltet.
A Termékek megrendelésével a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint a termékek megvásárlására irányuló adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a KECSKEMÉTFILM és a megrendelést elküldő magánszemély vagy vállalkozás (a továbbiakban: Felhasználó, Ön, Önök) között.
A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a https://magyarnepmesek.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett Webáruház kínálatában szereplő Termék(ek) megrendelésére.
Az ÁSZF a KECSKEMÉTFILM-re és a Felhasználóra, illetve a Fogyasztóra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza (az ÁSZF személyi hatálya).
 

 1. MIT TARTALMAZNAK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK?


A jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tartalmát, úgy mint

 • az Üzemeltető legfontosabb adatait, elérhetőségét,
 • az Üzemeltető leírását, működésének alapvető feltételeit,
 • Téged, mint Felhasználót és a KECSKEMÉTFILM-et mint Üzemeltetőt megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a Webáruház használatával és a megrendelés menetével kapcsolatos információkat (regisztráció, megrendelés menete, a szerződéskötés formája és folyamata, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség, visszaigazolás stb.),
 • a teljesítési határidőkre vonatkozó előírásokat,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • a Téged megillető jogorvoslati jogokat és azok érvényesítésének feltételeit
 
 1. FOGALMAK


Termék(ek): a Weboldalon elérhető termékkínálatban szereplő termékek;
Felhasználó: a Weboldalt használó személy;
Vásárló: a Webáruházból Termék(ek)et megrendelő Vásárló, aki lehet Fogyasztónak minősülő magánszemély, valamint a fogyasztónak nem minősülő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás;
Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint fogyasztónak minősülő természetes személy (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;
Vállalkozás: a Polgári Törvénykönyv 8:1. § 4. pont szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
Felek: a Webáruház és a Vásárló együttesen;
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül;
Szerződés: az Üzemeltető és a Felhasználó között a Webáruházban Termékek megvásárlására irányuló adásvételi szerződés;
Távollevők között létrejövő szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.
Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett, https://magyarnepmesek.hu domain név alatt elérhető elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.
Vételár: a Termék(ek)ért fizetendő ellenszolgáltatás.
Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a Szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Üzemeltető a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal.
 

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK


A Szerződésre a magyar jog az irányadó. Ha bővebben szerednél tájékozódni a jogaidról, azt a Szerződésre vonatkozó alábbi jogszabályokban teheted meg:

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény (Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. évi (II.26.) Korm.rendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (NGM rendelet),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (E-kereskedelmi súlyos jogsértésről szóló Korm.rendelet),
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46//EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR, Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018.február 28.) a belső piacon belül a Vásárló állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Geo-blocking rendelet).

 

 1. A SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA


A Szerződés a KECSKEMÉTFILM mint Üzemeltető és a Vásárló mint a Termék(ek) megrendelője között jön létre, aki lehet Fogyasztó vagy vállalkozás is.


A webáruház üzemeltetője:
Cégnév: KECSKEMÉTFILM Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 21.
Cégjegyzékszám: 03-09-102262
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám:11029245-2-03
Számlaszám:1040 2506 2501 2596 0000 0000
Képviseli: Mikulás Ferenc ügyvezető
 
Kereskedelmi nyilvántartásba vételi száma: 10512/2013.
 
Honlap: www.magyarnepmesek.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:


E-mail: webshop@kecskemetfilm.hu
Telefon: +36 76 481 788
 
Tárhelyszolgáltató:
Virtalcom Virtualcom Számítástechnikai és Informatikai Bt. (1085 Budapest, József krt. 36. fsz. 5., adószám: 20639330-2-42, email: info@virtualcom.com)

 

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TÁRGYA


A Szerződés magyar nyelven jön létre.
A Weboldalon közölt információk nem minősülnek a KECSKEMÉTFILM részéről a Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek. A Szerződés akkor jön létre a KECSKEMÉTFILM és Ön között, amikor az ajánlata elfogadásaként a megrendelést visszaigazoljuk.
A megrendelések leadása kizárólag a Weboldalon elektronikus úton lehetséges, házhoz szállítással vagy személyes átvétellel. Faxon, telefonon, e-mailben, levélben a rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni.
A Weboldalon keresztül leadott megrendelés ráutaló magatartással (jelölőnégyzet bejelölése, megrendelést indító gombra kattintás) tett jognyilatkozat, így az annak alapján elektronikus úton köztünk, mint távollevő felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.
A számítógépes rendszerünk megrendelését és annak visszaigazolását a megrendelés egyedi azonosító számával menti, így a szerződések a KECSKEMÉTFILM számítógépes rendszerében iktatásra kerülnek.

A KECSKEMÉTFILM magatartási kódexnek nem veti magát alá.
A KECSKEMÉTFILM kijelenti, hogy a Webáruház üzemeltetéséhez a jogszabályban előírt hatósági engedélyekkel rendelkezik, illetve a szükséges bejelentéseket megtette.

A Szerződés tárgya a KECSKEMÉTFILM Webáruházában található és megvásárolható valamely Termék adásvétele. melyek részletes jellemzőit és vételárát a hozzájuk tartozó weboldalon találja.
 

 1. A REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA


A Webáruházban történő megrendelés leadásához regisztráció szükséges.
A regisztráció megkezdéséhez a Webáruház felületén a bal sávban a „Regisztráció” linkre kattintva adja meg az alábbi regisztrációs és kapcsolattartó adatait attól függően, hogy természetes személyként vagy vállalkozás képviseletében regisztrál:

 • név/cégnév
 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • telefonszám,
 • adóazonosító jel/adószám,
 • szállítási cím.,
 • számlázási cím.

A regisztrációhoz a számlázási adatok megadására is szükség van.
A sikeres regisztráció előfeltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató megismerése, az ÁSZF kifejezett elfogadása és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulás.

A sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre történő, a felhasználói fiókot (profilt) aktiváló gombot tartalmazó, visszaigazoló e-mail küldésével értesítjük a Felhasználót.

Az ebben található aktivációs linkre kattintva már be is jelentkezhet az e-mailben kapott jelszó és a megadott e-mail cím segítségével.
A regisztrációs űrlapon vannak kötelezően kitöltendő beviteli mezők, melyek hiányára a rendszer figyelmeztet, ha szükséges.
 Bejelentkezés után a bal oldali sávban megjelenik a Profil menüpont, amelyre kattintva a személyes adatait módosíthatja, és ezen felül új jelszót is adhat meg, ezzel felülírva az e-mailben kapott, automatikusan generált jelszót.
Lehetőség nyílik jelszó emlékeztető kérésére is, a bal oldali sávban található Elfelejtette a jelszavát? felirat használatával.

A Felhasználónak a megrendelés leadásához a szállításhoz szükséges címet is meg kell adnia.
A regisztrációval a Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A Felhasználó a profil egyéb adatait is bármikor módosíthatja.

A profil adatok – így különösen a jelszó – titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzáférhetett, a Felhasználó köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. Ha feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, a Felhasználó köteles erről egyidejűleg értesíteni a KECSKEMÉTFILM-et.

A Felhasználó a profilja törlését a felhasználói fiókjában található „Profil törlése” gombra kattintva kezdeményezheti. A KECSKEMÉTFILM rendszere a törlést követően nem fogja a Felhasználó adatait tartalmazni, az eltávolítás után az adatok visszaállítására nincs mód. A felhasználói fiók törlését követően a Felhasználó profiljához a későbbiekben nem férünk hozzá.
 

 1. TERMÉKEK, ÁRAK, AKCIÓK


A Termékek leírása és vételára a Termékek adatlapján olvasható. A Termékek mellett látható fotók illusztrációk, és a valóságtól minimális mértékben (pl. színárnyalat) eltérhetnek.

A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Ezen felül a házhozszállításért díjat számítunk fel, külön csomagolási költség nincs. A szállítási költségekről pontos információt jelen ÁSZF tartalmaz.
Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Üzemeltető jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik Termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Üzemeltető jogosult a megrendelést törölni, kivéve, ha az eltérés elenyésző.
A Weboldalon feltüntetett akciók érvényessége azon megrendelésekre terjed ki, melyek az akciós áron lettek leadva, maximálisan 10 napon belüli kiszállítással. Akciós termékek esetén az akció időtartama visszavonásig érvényes.
Amennyiben egy Termék készlethiány miatt nem kapható, az Üzemeltető a Vásárlót tájékoztatva törölheti a megrendelésből. A Vásárló ezen esetben telefonos vagy elektronikus (e-mail, sms) formában tájékoztatást kap, megrendelésétől elállhat. A rendeléstől való elállást a Vásárlónak mindenképpen jeleznie kell!
 

 1. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA


Termékek ismertetése, kiválasztása
A Weboldal felületén Önnek lehetősége van böngészni a Termékek között, amelyeket különböző szempontok szerint mutatunk be. A termékkategória nevére kattintva a benne szereplő Termékek listája megjelenik. A Termék lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről, áráról a Termék nevére, illetve fotójára kattintva tájékozódhat.


Kosár, megrendelés
A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba.
Az egyes termékek termék adatlapjáról helyezhetőek a kosárba. Adatlapon történő kosárba helyezés esetén lehetőség nyílik a mennyiség megadására is. Amennyiben a kosár már tartalmaz terméket, a bal oldali sávban jelezzük annak árával együtt. Az információ alatt található kosár hivatkozás segítségével egy összesítőhöz jut, ahol még módosíthatja a megrendelését, vagy például növelheti és csökkentheti az adott termék kosárban szereplő darabszámát.
Profilja alatt a már megadott személyes adatai is módosíthatók.
Alatta összefoglalót talál a kosárba helyezett termékekről és azok értékéről, és megjelenik a szállítási költség is, amely a regisztrált Vásárló/címzett országától függően kerül kiszámításra.
A Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

Továbbá lehetőség nyílik az átvétel módjának kiválasztására (futár vagy a személyes átvétel). A megjegyzés mező tetszőlegesen kitölthető. A véglegesítés utáni összefoglalóban minden megadott adat egyben, illetve valamennyi költség összesítve megtekinthető, és ezt a Vásárló emailben is megkapja.


A megrendelés elküldése a véglegesítés gombra kattintva történik. A véglegesítés előtt a webáruházunk általános szerződési feltételeit is el kell fogadnia, továbbá hozzá kell járnulnia személyes adatainak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint annak tudomásulvételét is jelezni szükséges, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.
 

 1. A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSÁNAK FOLYAMATA


A megrendelése elküldése után a technikai feltételektől függően, a lehető legrövidebb időn belül. de legfeljebb két munkanapon belül egy e-mail fog kapni tőlünk, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • az automatikus visszaigazolást, melyben arról tájékoztatjuk, hogy a rendelése megérkezett a rendszerünkbe és tartalmazza az Ön által megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék(ek) árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget).


Ha azt tapasztalja, hogy a visszaigazolás tévesen tartalmazza az adatait, úgy ezt a tényt haladéktalanul köteles e-mailben közölni velünk – a helyes adatok egyidejű megadásával. Amennyiben a visszaigazoló és a szerződést létrehozó e-mailünk 2 munkanapon belül nem érkezik meg az e-mail fiókodba, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! Bár mindent megteszünk a technikai problémák megelőzésére, de elképzelhető, hogy a megrendelése technikai okok miatt mégsem érkezett meg a rendszerünkbe.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy az előző pontban foglalt első levél szerinti visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az Szerződést nem keletkeztet.

 • az Üzemeltetőnek a megrendelést (az Ön szerződéses ajánlatát) elfogadó szerződéses nyilatkozatát, amely legkésőbb a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a helytelenül megadott e-mail cím vagy a postafiók tárhelyének telítettsége megakadályozhatja a visszaigazolásunk kézbesítését. Megrendeléséről KECSKEMÉTFILM Kft. telefonszámán is érdeklődhet (76/481-788).


Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a Termékekre vagy az árakra vonatkozó információkban, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

Módosítás a rendelés leadása után
Rendelésének elküldése után központi telefonszámunkon vagy e-mailen (webshop@kecskemetfilm.hu) keresztül jelezheti módosítási szándékát.
 

 1. A TERMÉK(EK) SZÁLLÍTÁSÁVAL ÉS ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


A termék várható érkezése
KECSKEMÉTFILM Kft. futárszolgálat útján a kiválasztott terméket a megjelölt szállítási címre kiszállítja, vagy lehetővé teszi a személyes átvételt, amennyiben erre vonatkozó igényét a megrendelésében jelezte.
A termékek szállítási határideje: ha van raktáron, akkor 1-2 munkanap; rendelés esetén pedig 1-2 hét.
 
Szállítási információk
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a rendelésekor leadott adatait pontosan írja le, mert az adatok automatikusan, ellenőrzés nélkül kerülnek a küldeményre. Ez vonatkozik a szállítási adatok/név mezőre is, ha Ön a megrendelő, de a megadott címen nem az Ön neve van kiírva az ajtóra vagy a postaládára. Ez utóbbi esetben kérjük, adja meg az ott szereplő nevet is.
 
Személyes átvételre a KECSKEMÉTFILM Kft. 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 21. szám alatti székhelyén van lehetőség, munkanapokon 10 és 15 óra között.
 

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA


A KECSKEMÉTFILM megrendelést visszaigazoló e-mailje polgári jogi értelemben az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a Szerződés Ön és a KECSKEMÉTFILM között. A Szerződés létrejöttének az időpontja az az időpont, amikor a visszaigazoló e-mailünk az Ön e-mail fiókjában hozzáférhetővé válik. A KECSKEMÉTFILM a szerződést létrehozó visszaigazoló e-mailjében a szerződéskötés időpontjában hatályos ÁSZF-et tartós adathordozón is megküldi a Vásárló számára.
Az általunk online módon megkötött Szerződés Termék adásvételére irányuló, távollevők közötti elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül.
A Szerződés alapján a KECSKEMÉTFILM a Termék(ek)) tulajdonjogának átruházására, továbbá Vásárló részére történő kiszállításáról gondoskodni köteles. A Vásárló kötelezettsége a vételár és a szállítási költség megfizetése és a Termék(ek) átvétele.

A Szerződés megszűnik az Üzemeltető és a Vásárló szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével. A Szerződést megszünteti továbbá az is, ha az Üzemeltető vagy a Vásárló elállási jogát gyakorolja.

Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség azt jeleni, hogy Ön a megrendeléshez, mint az Ön által tett ajánlathoz meghatározott ideig kötve marad. A KECSKEMÉTFILM 2 munkanapon belül tehet olyan elfogadó nyilatkozatot, amellyel a szerződés létrejön – a visszaigazoló e-mailnek tehát haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül meg kell érkezni Önhöz.
Amennyiben az ajánlati kötöttség fenti időtartama alatt nem kapja meg a visszaigazoló e-mailünket (vagyis azt nem válik hozzáférhetővé az e-mail fiókjában), mentesül az ajánlati kötöttség alól.
Ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet adott meg a regisztráció során, vagy az e-mail fiókja tárhelyének telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, a KECSKEMÉTFILM kizárja a felelősségét a rendelés meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért. Természetesen egy ilyen probléma esetén is igyekszünk segítségére lenni, és megoldást találni.
Ha megrendelésed elküldése után a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát talál, azt 24 órán belül köteles jelezni a KECSKEMÉTFILM felé, hogy elkerüljük a nem kívánt vagy téves tartalmú rendelés teljesítését.

A szerződés hatálya
Jelen Szerződés a megrendelés visszaigazolásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.

Hibás ár
A Termék árának/díjának és leírásának feltüntetésekor a lehető legnagyobb gondossággal járunk el, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a Termék hibás árral szerepel a Weboldalon.
Az alábbi esetekben nyilvánvalóan hibás árat látsz:

 • 0 Ft-os ár
 • kedvezményes, de nem a kedvezmény feltüntetett mértékének megfelelően csökkentett ár,
 • a tényleges árleszállítás szándéka nélküli hibás ár, amely a kedvezményes piaci árszintnél is lényegesen alacsonyabb, ahhoz képest is irreális.


Ilyen esetekben a KECSKEMÉTFILM az alábbi jogot tartja fenn magának:

 1. nem fogadja el a Felhasználónak a KECSKEMÉTFILM szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árat tartalmazó) ajánlatát,

ÉS

 1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő ár alkalmazásával tesz ajánlattételi felhívást a Felhasználónak (a Felhasználó nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni a KECSKEMÉTFILM felé),

VAGY

 1. a téves ár alkalmazásával indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezártnak minősül és a Szerződés nem jön létre.


A kereskedelmi gyakorlat megítélése során a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A KECSKEMÉTFILM ennek alapján feltételezi a Felhasználókról, hogy a Szolgáltatás megrendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárható magatartás szerint járnak el, tehát tisztában vannak a megrendelni kívánt Szolgáltatás tulajdonságával, jellemzőivel és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Terméknek a Weboldalon feltüntetett ára nyilvánvalóan alacsony.
 

 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS A SZÁMLA MEGKÜLDÉSE


Fizetési módok

Az alábbi lehetőségek közül választhat
Online bankkártyás fizetés: A Termék(ek) vételárát a KECSKEMÉTFILM-tel szerződésben álló online fizetést lebonyolító szolgáltató rendszerében biztonságos módon fizetheti meg bankkártyájával.
A KECSKEMÉTFILM - az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a RésztVásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
A bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft., mint harmadik fél által fejlesztett és üzemeltetett biztonságos SimplePay Online Fizetési Rendszeren keresztül történik.
A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, és nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. A rendelés esetén kért adatok megadását követően a Weboldal fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át, ahol a fizetéshez szükséges kártya adatokat kell megadnia. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról (kártya-, illetve a mögötte álló számla adatairól, számáról, lejárati dátumáról) nem szerzünk tudomást, mivel az tőlünk független és védett internetes oldal.
A rendelkezésre álló fizetési megoldások kínálata a későbbiekben bővülhet. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a Weboldalon több helyen (pl. ikonokkal) és a konkrét megrendeléskor is tájékoztatjuk.


Utánvét: futárnak történő készpénzes fizetés
Banki előreutalás: a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett összeget az alábbi bankszámlára utalhatja:
Kedvezményezett: Kecskemétfilm Kft.
K&H Bank Zrt.10402506-25012596-00000000
(külföldről történő utalás esetén - IBAN: HU09 1040 2506 2501 2596 0000 0000, bank SWIFT kódja: OKHBHUHB)
Készpénzfizetés: KECSKEMÉTFILM Kft. székhelyén, a központi pénztárban
A számlát a csomag tartalmazza, személyes átvétel esetén a készpénzfizetési számla átadása a fizetés ellenében történik.Szállítási költség

Fuvarozási díjak
A termék ára a csomagolási díjat is tartalmazza, külön csomagolási költséget nem számítunk fel.
 
A belföldi csomagszállítás díja
 
GLS csomagként

0,0 – 0,5 kg-ig  1 810 Ft
0,51 – 2,0 kg-ig 1 935 Ft
2,1 – 3,0 kg-ig 2 065 Ft
3,1 – 5,0 kg-ig 2 125 Ft
5,1 – 10 kg-ig 2 315 Ft
10,1 – 15 kg-ig 2 510 Ft
15,1 – 20 kg-ig 2 760 Ft


Az utánvét díja

10 000 Ft-ig 395 Ft
20 000 Ft-ig 495 Ft
50 000 Ft-ig 715 Ft


Külföldi csomagszállítás
FedEx vagy GLS csomagként a díjak régiónként változnak. A megrendelésnél ki kell választani az országot a fuvardíj összegének megjelenítéséhez. Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni. A csomagoláson vagy a terméken észlelt sérülés esetén szíveskedjék jegyzőkönyv felvételét kérni, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációját nem tudjuk elfogadni.


Számla
A KECSKEMÉTFILM minden megrendelésről ÁFÁ-s számlát állít ki a Vásárló nevére és címére. A KECSKEMÉTFILM a kiállított számlát a Vásárló számára elektronikus úton küldi meg. Amennyiben a KECSKEMÉTFILM számlát állított ki és a Vásárló helytelenül adta meg adatait és ezen okból nem kapta meg az számláját, ezért a KECSKEMÉTFILM-et semmilyen felelősség nem terheli.
 

 1. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA, AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE


A Fogyasztó elállási joga

A jelen fejezetben felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (a továbbiakban: Fogyasztó). Ennek megfelelően a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások nem gyakorolhatják a jelen fejezet szerinti elállási jogot.


A Fogyasztó a vásárolt Termék átvételéig bármikor, a Termék átvételét követően pedig tizennégy munkanapon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

A 45/2014. Korm.rendelet 20. §-a értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

 1. Terméknek,
 2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.A Fogyasztó elállási jogának kizárása

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
A Terméket eredeti, sértetlen csomagolásban (CD, DVD bontatlan védőfóliával) kell a számlával együtt visszaküldeni a KECSKEMÉTFILM címére. Ebben az esetben KECSKEMÉTFILM Kft. a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, de ezen felül egyéb költség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben Vásárló élni kíván az elállási jogával, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázási cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 21.
E-mail: webshop@kecskemetfilm.hu
Elállási szándékát közölheti az 1. sz. mellékletben található és a Weboldalon közzétett Elállási nyilatkozat minta kitöltésével is, amelyet innen tölthet le.
Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.


Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a KECSKEMÉTFILM részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából.
A bizonyíthatóság szempontjából a postán megküldött elállási nyilatkozatot ajánlott küldeményként, az e-mailben küldött elállási nyilatkozatot pedig kézbesítési jelentés kérésével megküldeni.
Az elállási határidő a Termék átvételekor kezdődik.

A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy elállási jogát az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket KECSKEMÉTFILM címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Fogyasztó a Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Felelősség az értékcsökkenésért

A KECSKEMÉTFILM fenntartja magának a jogot, hogy az elállási jog gyakorlása esetén követelje a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést, illetve észszerű költségeinek megtérítését.


A vételár visszatérítése

Elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek, például a szállítási költségek is visszajárnak a Fogyasztó számára.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a KECSKEMÉTFILM visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék vételára), ideértve a szállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (például az elállási nyilatkozatában megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét). Az ilyen visszatérítési mód alkalmazása miatt a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti.
KECSKEMÉTFILM jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot figyelembe véve.
 

 1.  A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ


Hibás teljesítésről (Polgári Törvénykönyv 6:157.§) beszélünk akkor, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem beszélhetünk hibás teljesítésről akkor, ha a Vásárló a megrendelés előtt ismerte a termék hibáját (például értékcsökkentett termékek).

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet aVásárló a kellékszavatossági jogával?
Vásárló a KECSKEMÉTFILM hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg aVásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a KECSKEMÉTFILM számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Vásárló KECSKEMÉTFILM-mel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást KECSKEMÉTFILM nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
 
A KECSKEMÉTFILM milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A KECSKEMÉTFILM kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A KECSKEMÉTFILM-nek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatossági igény érvényesítése
Tisztelt Vásárlónk reklamációját KECSKEMÉTFILM Kft. 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 21. szám alatti székhelyén személyesen vagy telefonon +36 76 481 787 hívószámon vagy webshop@kecskemetfilm.hu e-mail címen jelentheti be/érvényesítheti.
 

Felelősség
A KECSKEMÉTFILM nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik felet érintő semminemű kárért, amely a KECSKEMÉTFILM kötelezettségének szerződésszerű teljesítéséből ered. Az KECSKEMÉTFILM nem felelős továbbá a termékek használatából eredő kárért. A KECSKEMÉTFILM nem felel továbbá a termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.
 

 1. TITOKTARTÁS


A szerződés létrejöttével a Vásárló által a KECSKEMÉTFILM-nek szolgáltatott bármely jellegű információt az eladó bizalmasan kezeli, azt csak a jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személlyel.
A szerződés létrejöttével Vásárló a megrendelés/szerződés vonatkozásában vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személy részére a KECSKEMÉTFILM előzetesen adott írásos hozzájárulása nélkül.
 

 1. PANASZKEZELÉS


A KECSKEMÉTFILM igyekszik minden panaszt jogszerűen kezelni. Amennyiben bármi hiányosságot tapasztal, kérjük jelezze felénk.
Abban a nem várt esetben, ha mégis jogi úton szeretné érvényesíteni panaszát, akkor ezt a következő módokon teheti meg:

A Fogyasztó az Üzemeltetőnek, illetve az Üzemeltető érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel az alábbi elérhetőségeken:

KECSKEMÉTFILM Kft.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 21.
e-mail: webshop@kecskemetfilm.hu
telefon: +36 76 481 787

A Fogyasztó szóbeli panaszát az Üzemeltető azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.
A Fogyasztó írásbeli panaszát az Üzemeltető a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.


Online vitarendezés

Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.
Ön az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.
Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.

Békéltető testület

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a vitás ügy rendezését az Üzemeltetővel közvetlenül megkísérelje.
Az Üzemeltető a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.
Békeltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:
a.) A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint az ÁSZF 2. számú mellékletében felsorolt békéltető testületekhez fordulhat.

b.) Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége a következő:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Jogérvényesítés
A Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén a békélető testületi eljárást vagy hatósági eljárást kezdeményezhet.
Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
6000 Kecskemét, Szent István körút 19/a.
telefon: +36 76795 710
e-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalok járnak el, az alábbi elérhetőségeken http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból fogyasztóvédelmi szempontból vizsgálja az Üzemeltető kereskedelmi gyakorlatát. A Felhasználó egyedi ügyének megoldására a fogyasztóvédelmi hatóság átteszi a kérelmező ügyét az illetékes békéltető testülethez.
A Fogyasztó panaszának elutasítása esetén joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége a http://www.bekeltetes.hu oldalon található. A békéltető testület eljárása megindításánk a feltétele, hogy azt megelőzően a Fogyasztó közvetlenül is megkísérelje az Üzemeltetőval panaszának rendezését.
A Felhasználó jogosult követelésének érvényesítésére polgári peres vagy nemperes eljárást kezdeményezni.

Vásárló panaszait – annak jellegétől függően – az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni
 
 
Fogyasztóvédelmi Hatóság
A fogyasztók fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el –, országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek.
 
A járási hivatalok listája az alábbi linken található:
https://jarasinfo.gov.hu/
 

 1. SZELLEMI TULAJDONJOGOK (SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGY)


23.1. Az Üzemeltető az összes KECSKEMÉTFILM tartalom kizárólagos tulajdonosa, beleértve az összes szerzői jogot, védjegyet, és egyéb szellemi tulajdonjogokat (pl. szoftver, vizuális felületek, szövegek, grafikák, design elemek, számítógépes kód, online platform, termékek, szoftverek, szolgáltatások, beleértve, de nem kizárólagosan, a mobileszköz-alkalmazásokat és a Szolgáltatások minden egyéb elemét (együttesen: az „Anyagok”).
Az Anyagok Magyarország szerzői jogi és védjegy törvényei, nemzetközi jogszabályok és egyezmények, valamint minden egyéb vonatkozó szellemi tulajdonjog, valamint a vonatkozó törvények általi védelemben részesülnek. A Weboldalon található összes Anyag a KECSKEMÉTFILM vagy leányvállalatai vagy kapcsolt vállalatai és/vagy harmadik fél szellemi tulajdonjogi jogosult tulajdonát képezi. A Weboldalon megjelenő összes védjegy és szerzői mű a KECSKEMÉTFILM vagy harmadik fél szellemi tulajdonjogi tulajdona.
A Weboldal illetve az azon közzétett valamennyi képi, szöveges, grafikai, illetve videós tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak rögzítése, másolása, letöltése, többszörözése, nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.
 

 1. ADATVÉDELEM


Az Adatkezelési Tájékoztató (ezen belül az Általános Adatkezelési Tájékoztató és a Részletes Adatkezelési Tájékoztató) elérhető a fentiekben megjelölt weboldalon.
 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A jelen Általános Szerződési Feltételeket az Üzemeltető - a jogszabályban foglalt keretek között - jogosult egyoldalúan módosítani.
Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

Budapest, 2022. május „…”1. sz. melléklet Elállási/Felmondási nyilatkozat minta


(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: KECSKEMÉTFILM Kft.
székhely: 6000, Liszt Ferenc utca 21.; adószám: 11029245-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-102262,

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):


Kelt:


2. sz. melléklet

Az egyes megyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek listája és elérhetőségei

Baranya megye:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
KRID: 667360112
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
www.baranyabekeltetes.hu

Békés megye:
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon:
46/501-090 (új ügyek)
46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapest:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád megye:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu


Fejér megye:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor
Telefon: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron megye:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megye:
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megye:
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 9.00 - 12.00
Szerda 9.00 - 12.00
Péntek 9.00 - 12.00
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
(személyesen és telefonon is)
Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megye:
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
https://kem-bekeltetes.hu/

Nógrád megye:
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.h
www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu
A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

Pest megye:
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
vagy www.pestmegyeibekelteto.hu
A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID:560351920

Somogy megye:
Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
E-mail: skik@skik.hu
www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna megye:
Elnök: Mónus Gréta
Cím: Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Vas megye:
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
hétfő: 8.00-18.00
kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-13.00
telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs
e-mail: bea@vmkik.hu
Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke
telefon: 30/9566-708

Veszprém megye:
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID 262219313

Zala megye:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/A listát a bekeltetes.hu Testületek menüpont alatt található elérhetőségek alapján állítottuk össze, ahol a mindenkor aktuális elérhetőségi adatok elérhetőek.